waterstofenergie

This is alternative content.

Waterstofenergie en de toekomst

SVALUE voorziet de komende decennia een ontwikkeling naar de waterstof economie
De fossiele brandstoffen zullen een dusdanig prijsniveau gaan bereiken dat niets grootschalige opwekking van alternatieve energie meer in de weg zal staan.
De combinatie zon, wind en water zal gaan zorgen voor onze energie.
Realisatie hiervan zal gaan gebeuren mbv opslag van waterstof welke mbv PV-zonnepanelen en windmolens geproduceerd wordt uit zeewater of bronwater.

Deze waterstof wordt in een brandstofcel omgezet in stroom of warmte.
Gaat u bouwen of verbouwen en wil u voorbereid zijn op de toekomst, neem contact op.
SVALUE kan samen met u bekijken of u met zonnepanelen en/of windmolens en een waterstof opslagsysteem en brandstofcellen onafhankelijk kunt gaan worden van uw gas en stroomleverancier.
Theorie :

Brandstofcel

 

 

SFC A50 methanol brandstofcel
Zonder Netspanning toch TV kijken. Waar u zich ook bevindt, met de SFC EFOY brandstofcel kunt u gebruik maken van al uw apparaten zonder dat aansluiting op de reguliere stroomvoorziening nodig is.
De brandstofcel produceert geen schadelijke uitlaatgassen. Slechts water!

 

Waarom de brandstofcel?

Schoon, stil, zuinig..
De brandstofcel produceert elektriciteit op tot nu toe ongekend schone en stille wijze. De nieuwe techniek betekent dus met name voorruitgang voor het milieu.
Brandstofcellen zijn echter niet alleen milieuvriendelijk, maar ook zeer efficiënt in de productie van elektriciteit.

Omdat brandstofcellen geen gevaar, geluidsoverlast of vervuiling produceert, kan de elektriciteitsproductie voor huishoudens dichterbij, of zelfs binnen de bebouwing plaatsvinden, waardoor minder transportverlies optreedt en de restwarmte kan worden ingezet, waardoor het totaalrendement verder toeneemt.

betaalbaar..
Belangrijk argument voor de toepassing is uiteraard ook de vervanging van aardolie als basis van onze energievoorziening. Vanwege de eindigheid van de olievoorraad, de prijs van olie, maar ook vanwege de huidige politieke afhankelijkheid van olieproducerende landen.

George W. Bush heeft een groot deel van het Amerikaanse budget van duurzame energie overgeheveld naar onderzoek mbt de waterstofeconomie. Sinds 9-11 wordt waterstof in de Verenigde Staten zelfs aangeduid als ‘freedom fuel’.

en voor ieder wat wils.
Milieu-activisten zien de brandstofcel als hét middel om een overgang naar een duurzame energievoorziening te forceren en zij kunnen daarmee een belangrijk deel van hun doelstellingen realiseren. De autofabrikanten zien het als een middel om van hun vervuilende imago af te komen.


De waterstofeconomie een utopie?

Kritiek..
De waterstofeconomie-gedachte is wereldwijd aan kritiek onderhevig. Er dienen nogal wat problemen te worden opgelost, wil deze utopische gedachte werkelijkheid worden. En voor sommige problemen zien de critici helemaal geen oplossing.

Geen duurzame energie
De kern van de kritiek is dat waterstof geen energiebron is, maar een energiedrager. De stof komt nauwelijks in de natuur voor, en moet dus geproduceerd worden. Een energie-intensief proces. Waterstof wordt geproduceerd door water middels elektrolyse te splitsen in waterstof en zuurstof. Voor elektrolyse is elektriciteit nodig. Elektriciteit die nu redelijk efficiënt wordt gebruikt voor de verlichting van huizen, om treinen mee te laten rijden, etcetera, wordt dan, met een verlies van plusminus 20 procent omgezet in waterstof om bijvoorbeeld auto’s mee te laten rijden.

Probleem is vooral dat ook elektriciteit slechts een energiedrager is, en geen energiebron. Elektriciteit wordt nu voor het overgrote deel opgewekt met fossiele brandstoffen zoals kolen, olie en aardgas, met een verlies van ruim 60 procent. Uiteindelijk heeft waterstof dus een rendement van ongeveer 25 procent van de energie die nodig is om het te maken. Zo werkt waterstof dus eerder mee aan het uitputten van de olievoorraad, dan aan het behouden ervan.

Zonder een grootschalige overstap naar duurzame energiebronnen om elektriciteit mee te produceren, heeft de invoering van waterstof geen enkele zin. Alternatief zou zijn de chemische omvorming van fossiele brandstoffen in waterstof, een proces dat veel efficiënter is dan de opwekking van elektriciteit. Hier is sprake van een verlies van slechts 20-30 procent. Probleem is echter dat in dit proces op grote schaal kooldioxide vrijkomt, wat dan op de een of andere manier moet worden verwerkt of opgeslagen om versnelling van het broeikaseffect tegen te gaan.

Afbraak ozonlaag

Er kleven nog andere, technische bezwaren aan het grootschalig gebruik van waterstof als energiedrager. Bij de productie, opslag en het transport komt een deel van het waterstof vrij in de atmosfeer – met grote gevolgen. Met welk verlies moet worden gerekend is nog niet duidelijk. Zo beweren sommige critici dat het vrijwel onmogelijk is om waterstof efficiënt op te slaan omdat de moleculen dermate klein en licht zijn dat het zelfs door stalen cilinders heen zou lekken.

In opslag en transport leidt dit tot groter brand- en explosiegevaar dan bijvoorbeeld bij aardgas en LPG, waardoor extra ventilatie en andere veiligheidsmaatregelen benodigd zijn. Bovendien worden lekvrije stalen tanks –zo die al kunnen worden gemaakt- waarschijnlijk erg zwaar, en kan, vanwege de lage energie per volume, sowieso weinig waterstof in een voertuig worden opgeslagen, wat leidt tot een kleine actieradius. Dit is bij het huidige gebruik van aardgas in auto’s reeds een aanzienlijk probleem.

Eenmaal in de atmosfeer aangeland, zou de weggelekte waterstof meedoen aan de afbraak van de ozonlaag, en bovendien waterdamp vormen die het broeikaseffect verder versterkt. De gevolgen hiervan zijn nauwelijks te overzien.

Biodiesel en bio-ethanol
Na het eerste enthousiasme over de waterstofeconomie van een aantal jaren geleden in Amerika, niet in de laatste plaats van president Bush, lijkt de stemming inmiddels omgeslagen. Opeens staan nu de biobrandstoffen biodiesel en bio-ethanol volop in de belangstelling. Over het oplossing van de problemen rondom de invoer van de waterstofeconomie hoor je de laatste tijd weinig meer. Maar inmiddels zijn ook de eerste bezwaren tegen het grootschalig gebruik van biobrandstoffen te horen..

Toepassingen van de brandstofcel

De Waterstofeconomie
De brandstofcel is uitstekend te combineren met vrijwel alle vormen van duurzame en milieuvriendelijke (nog niet zo lang geleden: "alternatieve") energie: biomassa-, wind-, water- en zonne-energie, en biobrandstoffen. Windenergie, zonne-energie en waterkracht zijn bij uitstek geschikt voor de opwekking van elektriciteit. Door elektrolyse van water kan eenvoudig waterstof worden geproduceerd. Voor verder gebruik van waterstof is de brandstofcel dé technologie bij uitstek. Dit vereist een nieuw op te bouwen infrastructuur voor de opslag en het vervoer van waterstof, hetgeen grote investeringen met zich meebrengt.
In combinatie met een omvormer echter, kan de brandstofcel ook direct elektriciteit opwekken uit aardgas, biobrandstoffen, en (bijvoorbeeld voor de toepassing in auto’s) benzine.

Universeel
De toepassing van brandstofcellen in auto’s staat het meest in de publieke belangstelling. Maar brandstofcellen zijn op velerlei gebieden inzetbaar: ter vervanging van energiecentrales, als kleine "energiecentrales" per huishouden, als mini energieopwekkers voor gebruik in mobiele apparaten (mobiele telefoons, laptops, etc), en ter vervanging van grotere verbrandingsmotor in voertuigen zoals bussen, vrachtwagens, en zelfs (binnenvaart)schepen en vliegtuigen.

Mobieltje met brandstofcel
Twee jaar geleden presenteerde Toshiba haar nieuwste brandstofcel voor mobiele apparatuur. Met 22x56x4,5 millimeter is het de kleinste brandstofcel ter wereld. Het grote voordeel van brandstofcellen is dat ze veel langer meegaan dan de huidige Lithium-Ion batterijen. Het Toshiba prototype, een Direct Methanol Fuel Cell, kan met slechts 2cc methanol een MP3-speler 20 uur lang muziek laten spelen. Toshiba denkt de brandstofcellen in de nabije toekomst in computers toe te kunnen passen, en ook verwacht het bedrijf toepassing in mobiele apparatuur zoals handhelds te kunnen aanbieden. Het mobieltje met brandstofcel zal daarna niet lang meer op zich laten wachten.

De Elektronische Auto

Vrijwel alle ontwikkelingen in de voertuigindustrie wijzen in de richting van de grootschalige toepassing van elektrische aandrijving middels de brandstofcel.


Busindustrie
Zo is bijvoorbeeld de busindustrie in afwachting van de komst van de brandstofcel. De bus met volledige lage vloer (veel gevraagd als stadsbus) is enkel mogelijk door de toepassing van onafhankelijk (elektrisch) aangedreven wielen (dus zonder aandrijfassen die onder de bus doorlopen). Voor de aandrijving van de elektromotoren aan de wielen worden nu veelal stationair draaiende verbrandingsmotoren gebruikt (Diesel, LPG of aardgas), in combinatie met een dynamo en accu's en/of vliegwielen voor de opslag van (rem)energie.

In feite zijn deze bussen al helemaal klaar voor de toekomst: zodra de brandstofcel commercieel beschikbaar is, kan deze vrijwel zonder verdere aanpassingen de verbrandingsmotor in deze bussen vervangen.

Drive by Wire
Een andere, meer algemene, trend in voertuigtechniek is de vervanging van mechanische delen door elektronische, wat ruimte en gewicht spaart. Dit zogenoemde "Control by wire", ofwel elektronisch sturen, remmen, schakelen en koppelen, vergemakkelijkt de toepassing van elektrische (brandstofcel)aandrijving verder omdat het voertuig zelf steeds meer behoefte aan elektriciteit heeft, en het dus veel efficiënter is deze direct middels een brandstofcel op te wekken in plaats van indirect middels een verbrandingsmotor en dynamo. Daar komt bij dat de gehele infrastructuur rondom de auto (industrie en toeleveringsindustrie, garages, opleiding van monteurs, etc) zich steeds meer richt op elektrische en elektronische componenten.

Bronvermelding: brandstofcel.com

Svalue Zon- & Windenergie
Meidoornstraat 45 - 5712NP Someren
+31-493-490321
info@solarwindholland.nl